OVERALL COORDINAToR

Akshay Kumar

akshay1995mj@gmail.com

+91-9167851438

akshay.kumar.iitb

SYMPOSIUM

Sricharan Dakka

sricharandakka1998@gmail.com

+91-9491370353

sricharan.dakka

COMPETITIONS

Vishal Kochar

vkvishalkochar@gmail.com

+91-7021682119

vishal.kochar3

Dhiraj Soni

Dhirajsoni.2010@gmail.com

+91-8955882377

19soni96

EVENTS

Tulasi Ram

tulasiram1357@gmail.com

+91-8828290589

tulasiram1357

Shivani Sontakke

shivanisontakke88@gmail.com

+91-9890930012

shivani.sontakke

MEDIA & PUBLICITY

Aayush Dhoot

dhootaayu@gmail.com

+91-7023577220

aayush.dhoot

Dhanu Velchuri

velchuri365@gmail.com

+91-8522013365

dhanu.velchuri

MARKETING

Jai Toshniwal


jai.toshniwal98@gmail.com

+91-7021381710

jai.toshniwal.1

Akshay Nagargoje

aksn97@gmail.com

+91-7021480829

akshay.nagargoje.963

HOSPITALITY

Ritesh Burde

riteshburde@gmail.com

+91-9762751808

ritesh.burde

OPERATIONS

Chetan Sharma

chetan.idkk@gmail.com

+91-8828290646

chetan.idkk